องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เปิดกาดโขสาน@สถานห้วยไฟ ประจำปี 2566

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 5 ครั้ง

โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 1 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมการการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต

เมื่อ 22 กันยายน 2566 | อ่าน 127 ครั้ง

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม

เมื่อ 06 กันยายน 2566 | อ่าน 36 ครั้ง

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 | อ่าน 37 ครั้ง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อ "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยตำบลภูซาง"

เมื่อ 14 มิถุนายน 2566 | อ่าน 130 ครั้ง

โครงการกิจกรรมภูซางน่ามอง เก็บขยะสองข้างทาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 106 ครั้ง

การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 77 ครั้ง

การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 18 มกราคม 2566 | อ่าน 51 ครั้ง

โครงการกิจกรรม วันครู

เมื่อ 16 มกราคม 2566 | อ่าน 55 ครั้ง

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อ 14 มกราคม 2566 | อ่าน 51 ครั้ง

โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 63 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในอาคารและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 02 กันยายน 2565 | อ่าน 87 ครั้ง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 | อ่าน 134 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

เมื่อ 05 สิงหาคม 2565 | อ่าน 120 ครั้ง

โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 150 ครั้ง

โครงการแถลงข่าวการเปิดตลาดการค้าชายแดนบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซารง จังหวัดพะเยา และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 | อ่าน 149 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ประจำปี 2565

เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 | อ่าน 171 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตำบลภูซางปลอดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | อ่าน 522 ครั้ง

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 | อ่าน 220 ครั้ง

การจัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดี ประจำปี 2565

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 | อ่าน 209 ครั้ง

กิจกรรม kick off โครงการฟื้นพู พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 | อ่าน 197 ครั้ง

ออกหน่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลภูซาง

เมื่อ 10 มีนาคม 2565 | อ่าน 226 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมต้อนรับ นายฐาปนพงศ์ ลำน้อย ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 259 ครั้ง

การประชุมเชิงบูรณาการ การวางแผนพัฒนาตำบลภูซาง ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูซางและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 20 มกราคม 2565 | อ่าน 304 ครั้ง

พิธีมอบประกาศนียบัตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ 31 มีนาคม 2564 | อ่าน 708 ครั้ง

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปี 2564

เมื่อ 25 มีนาคม 2564 | อ่าน 678 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เนื่องในวันช้างไทย (13 มีนาคม 2564)

เมื่อ 12 มีนาคม 2564 | อ่าน 1018 ครั้ง

กิจกรรมซักซ้อมแผนอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 875 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี พ.ศ 2564

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 870 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 09 กันยายน 2563 | อ่าน 1233 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น