องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

ประชุมแจ้งนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมและเสริมสร้างจริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 14 ครั้ง

แบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transpatency Assessment)

เมื่อ 09 มกราคม 2567 | อ่าน 16 ครั้ง

กิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เปิดกาดโขสาน@สถานห้วยไฟ ประจำปี 2566

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 74 ครั้ง

โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 28 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมการการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต

เมื่อ 22 กันยายน 2566 | อ่าน 146 ครั้ง

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม

เมื่อ 06 กันยายน 2566 | อ่าน 57 ครั้ง

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 | อ่าน 57 ครั้ง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อ "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยตำบลภูซาง"

เมื่อ 14 มิถุนายน 2566 | อ่าน 145 ครั้ง

โครงการกิจกรรมภูซางน่ามอง เก็บขยะสองข้างทาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 120 ครั้ง

การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 89 ครั้ง

การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 18 มกราคม 2566 | อ่าน 65 ครั้ง

โครงการกิจกรรม วันครู

เมื่อ 16 มกราคม 2566 | อ่าน 117 ครั้ง

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อ 14 มกราคม 2566 | อ่าน 68 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งปัญหา ทาง Traffy Fondue อบต.ภูซาง

เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 4 ครั้ง

โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 81 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในอาคารและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 02 กันยายน 2565 | อ่าน 100 ครั้ง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 | อ่าน 148 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

เมื่อ 05 สิงหาคม 2565 | อ่าน 136 ครั้ง

โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 166 ครั้ง

โครงการแถลงข่าวการเปิดตลาดการค้าชายแดนบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซารง จังหวัดพะเยา และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 | อ่าน 164 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ประจำปี 2565

เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 | อ่าน 184 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตำบลภูซางปลอดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | อ่าน 539 ครั้ง

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 | อ่าน 234 ครั้ง

การจัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดี ประจำปี 2565

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 | อ่าน 223 ครั้ง

กิจกรรม kick off โครงการฟื้นพู พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 | อ่าน 213 ครั้ง

ออกหน่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลภูซาง

เมื่อ 10 มีนาคม 2565 | อ่าน 241 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมต้อนรับ นายฐาปนพงศ์ ลำน้อย ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 282 ครั้ง

การประชุมเชิงบูรณาการ การวางแผนพัฒนาตำบลภูซาง ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูซางและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 20 มกราคม 2565 | อ่าน 319 ครั้ง

พิธีมอบประกาศนียบัตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ 31 มีนาคม 2564 | อ่าน 725 ครั้ง

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปี 2564

เมื่อ 25 มีนาคม 2564 | อ่าน 695 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เนื่องในวันช้างไทย (13 มีนาคม 2564)

เมื่อ 12 มีนาคม 2564 | อ่าน 1040 ครั้ง

กิจกรรมซักซ้อมแผนอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 915 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี พ.ศ 2564

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 889 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 09 กันยายน 2563 | อ่าน 1258 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น