องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 18 มกราคม 2566 | อ่าน 85 ครั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) โดยแจ้งให้คณะผู้บริหาร  พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด  ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ( No gift policy) เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญของกำนัลอื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 2544  ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรํฐ พ.ศ 2563 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริติและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา            

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น