องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น

เมื่อ 01 มีนาคม 2567 | อ่าน 23 ครั้ง

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 20 ครั้ง

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 18 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (ฉบับภาษาไทย)

เมื่อ 29 มกราคม 2567 | อ่าน 20 ครั้ง

Announcement of Phusang Subdistrict Administrative Organization on Policy of not accepting all gifts from duty (No Gift Policy) Fiscal year 2024

เมื่อ 29 มกราคม 2567 | อ่าน 16 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาายนอก (External Integrity and Transparency Assessment)

เมื่อ 11 มกราคม 2567 | อ่าน 16 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนภาคกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที"

เมื่อ 21 ธันวาคม 2566 | อ่าน 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการขยายเวลาการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 | อ่าน 40 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การขึ้นบัญชีคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 04 ธันวาคม 2566 | อ่าน 37 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 27 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 28 ครั้ง

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 7 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักกงานจ้าง

เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 58 ครั้ง

ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น

เมื่อ 27 ตุลาคม 2566 | อ่าน 56 ครั้ง

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 27 ตุลาคม 2566 | อ่าน 52 ครั้ง

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 27 ตุลาคม 2566 | อ่าน 47 ครั้ง

ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อ 26 ตุลาคม 2566 | อ่าน 62 ครั้ง

ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service:oss) องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 26 ตุลาคม 2566 | อ่าน 14 ครั้ง

แผนการซ่อมครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

เมื่อ 02 ตุลาคม 2566 | อ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เป้าหมาย SDGs

เมื่อ 29 กันยายน 2566 | อ่าน 43 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แจ้งผลการจัดเก็บภาษีรายได้ทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 18 กันยายน 2566 | อ่าน 9 ครั้ง

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต

เมื่อ 15 กันยายน 2566 | อ่าน 45 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 15 กันยายน 2566 | อ่าน 49 ครั้ง

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 13 กันยายน 2566 | อ่าน 61 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)

เมื่อ 05 กันยายน 2566 | อ่าน 36 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อ 18 สิงหาคม 2566 | อ่าน 55 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ

เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 | อ่าน 58 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุ

เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 | อ่าน 57 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2566)

เมื่อ 07 เมษายน 2566 | อ่าน 71 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คำสั่งการแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

เมื่อ 07 เมษายน 2566 | อ่าน 65 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 04 เมษายน 2566 | อ่าน 61 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ 2565

เมื่อ 03 เมษายน 2566 | อ่าน 62 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 31 มีนาคม 2566 | อ่าน 49 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง พ.ศ 2566

เมื่อ 28 มีนาคม 2566 | อ่าน 53 ครั้ง

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 28 มีนาคม 2566 | อ่าน 50 ครั้ง

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 28 มีนาคม 2566 | อ่าน 54 ครั้ง

กิจกรรมเข้าวัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปี 2566

เมื่อ 28 มีนาคม 2566 | อ่าน 45 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ประจำงวดปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 27 มีนาคม 2566 | อ่าน 60 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 23 มีนาคม 2566 | อ่าน 52 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 01 มีนาคม 2566 | อ่าน 208 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แนวปฏิบัติ Do’& Don’ts ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 65 ครั้ง

ประกาศคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องแต่งตั้งคณะกทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 48 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment)

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 59 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 65 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

เมื่อ 30 มกราคม 2566 | อ่าน 45 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิว ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 04 มกราคม 2566 | อ่าน 52 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 27 ธันวาคม 2565 | อ่าน 62 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ 2562 ประจำปี พ.ศ 2566

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 68 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 82 ครั้ง

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 46 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 94 ครั้ง

การประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน

เมื่อ 19 ตุลาคม 2565 | อ่าน 42 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 | อ่าน 85 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 | อ่าน 94 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ No gift Policy

เมื่อ 03 ตุลาคม 2565 | อ่าน 84 ครั้ง

แผนการซ่อมครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

เมื่อ 03 ตุลาคม 2565 | อ่าน 9 ครั้ง

ประกาศกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 01 ตุลาคม 2565 | อ่าน 55 ครั้ง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 29 กันยายน 2565 | อ่าน 109 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน

เมื่อ 29 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 37 ครั้ง

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.ภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

เมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 38 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 | อ่าน 207 ครั้ง

ออกบริการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 07 มิถุนายน 2565 | อ่าน 201 ครั้ง

กิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนสายบ้านทุ่งกระเทียม - บ้านหนองเลา

เมื่อ 01 มิถุนายน 2565 | อ่าน 196 ครั้ง

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 213 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครู

เมื่อ 27 เมษายน 2565 | อ่าน 58 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2565

เมื่อ 26 เมษายน 2565 | อ่าน 211 ครั้ง

ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ครั้งที่ 1)

เมื่อ 08 เมษายน 2565 | อ่าน 211 ครั้ง

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.ภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อ 28 มีนาคม 2565 | อ่าน 5680 ครั้ง

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19

เมื่อ 08 มีนาคม 2565 | อ่าน 257 ครั้ง

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 305 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 399 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 376 ครั้ง

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ถูกสั่งกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 283 ครั้ง

ร่วมต้อนรับ นายฐาปนพงศ์ ลำน้อย ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 291 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องมอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 175 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 176 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 43 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์)

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 266 ครั้ง

ร่วมต้อนรับคณะนิเทศงานและตรวจติดตามการบริหารงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 272 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ประจำปี 2565

เมื่อ 31 มกราคม 2565 | อ่าน 273 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 31 มกราคม 2565 | อ่าน 162 ครั้ง

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลภูซาง

เมื่อ 24 มกราคม 2565 | อ่าน 283 ครั้ง

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ประจำเดือน มกราคม 2565

เมื่อ 21 มกราคม 2565 | อ่าน 289 ครั้ง

กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลภูซางร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 20 มกราคม 2565 | อ่าน 297 ครั้ง

การประชุมเชิงบูรณาการ การวางแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลภูซาง ร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูซางและผู้นำท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 20 มกราคม 2565 | อ่าน 284 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 20 มกราคม 2565 | อ่าน 280 ครั้ง

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลภูซางใสสะอาด 2565 "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)

เมื่อ 17 มกราคม 2565 | อ่าน 305 ครั้ง

เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ประจำปี 2565

เมื่อ 12 มกราคม 2565 | อ่าน 39 ครั้ง

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565

เมื่อ 06 มกราคม 2565 | อ่าน 314 ครั้ง

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อ 05 มกราคม 2565 | อ่าน 37 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 04 มกราคม 2565 | อ่าน 164 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2564

เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 | อ่าน 323 ครั้ง

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้ายประจำปี พ.ศ 2565

เมื่อ 02 ธันวาคม 2564 | อ่าน 359 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 355 ครั้ง

การอบรมคณะกรรมทการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 342 ครั้ง

รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 | อ่าน 165 ครั้ง

ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 06 ตุลาคม 2564 | อ่าน 376 ครั้ง

โครงการออกกำลังให้เคลื่อนไหว น้ำใจต้องยินดี ชีวิตนี้ดีด้วยใจร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 22 กันยายน 2564 | อ่าน 363 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้การขึ้นทะเบียน Farmbook ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 09 กันยายน 2564 | อ่าน 360 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 01 กันยายน 2564 | อ่าน 356 ครั้ง

รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564

เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 | อ่าน 165 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564

เมื่อ 17 สิงหาคม 2564 | อ่าน 170 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

เมื่อ 02 สิงหาคม 2564 | อ่าน 151 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564

เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 378 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 399 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ 2562 ประจำปี 2564

เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 385 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค)

เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 | อ่าน 381 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 | อ่าน 396 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 | อ่าน 171 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 650 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2564

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 485 ครั้ง

ประกาศรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 469 ครั้ง

กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2564

เมื่อ 29 เมษายน 2564 | อ่าน 703 ครั้ง

ร่วมสนับสนุนและหารือแนวทางการป้องกันโรคระบาดโควิด-19

เมื่อ 19 เมษายน 2564 | อ่าน 496 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อ 02 เมษายน 2564 | อ่าน 169 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564

เมื่อ 31 มีนาคม 2564 | อ่าน 548 ครั้ง

ประกาศ เรื่องประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ประจำปี 2564

เมื่อ 29 มีนาคม 2564 | อ่าน 409 ครั้ง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปี 2564

เมื่อ 25 มีนาคม 2564 | อ่าน 682 ครั้ง

การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564

เมื่อ 20 มีนาคม 2564 | อ่าน 522 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันช้างไทย

เมื่อ 12 มีนาคม 2564 | อ่าน 467 ครั้ง

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 กฏหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน

เมื่อ 10 มีนาคม 2564 | อ่าน 146 ครั้ง

กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 598 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ 2564

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 518 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อ 27 มกราคม 2564 | อ่าน 667 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง

เมื่อ 19 มกราคม 2564 | อ่าน 167 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 14 มกราคม 2564 | อ่าน 158 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 14 มกราคม 2564 | อ่าน 201 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 07 มกราคม 2564 | อ่าน 164 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 07 มกราคม 2564 | อ่าน 152 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 152 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 148 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 | อ่าน 359 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

เมื่อ 07 ธันวาคม 2563 | อ่าน 365 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ประจำปี 2564

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน 531 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 15 กันยายน 2563 | อ่าน 381 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 09 กันยายน 2563 | อ่าน 467 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 | อ่าน 352 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563

เมื่อ 15 มิถุนายน 2563 | อ่าน 358 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 | อ่าน 389 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(เพิ่มเติม)

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 | อ่าน 371 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อ 03 เมษายน 2563 | อ่าน 346 ครั้ง

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมออกกำลังกาย

เมื่อ 07 มีนาคม 2563 | อ่าน 350 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 21 มกราคม 2563 | อ่าน 357 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่ีอง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน 363 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 16 กันยายน 2562 | อ่าน 369 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 18 เมษายน 2562 | อ่าน 382 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 24 ธันวาคม 2561 | อ่าน 351 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำลบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 17 ตุลาคม 2560 | อ่าน 360 ครั้ง

คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 19 มกราคม 2559 | อ่าน 362 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 19 มกราคม 2559 | อ่าน 350 ครั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

เมื่อ 19 มกราคม 2559 | อ่าน 360 ครั้ง

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซางให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 14 มกราคม 2559 | อ่าน 365 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น